Faaliyet Raporu

image
image
image
image

Yıllık faaliyet raporu nedir ve neden hazırlanır?

Türk Ticaret Kanunu'nun birçok maddesinde yer alan yıllık faaliyet raporu ile ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, şirketlerin yıllık faaliyet raporunun asgari içeriğini belirlemeye ilişkin kararname (KHK), 518, 565 ve 610'u yayınladı. 516. 28 Ağustos 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yıllık mali rapor, kurum tarafından TTK ve bu yönetmeliğe göre hazırlanan, şirketin cari yıl içindeki faaliyetlerinin seyrini ve kapsamlı ekonomik durumunu doğru, eksiksiz, doğrudan, doğru ve dürüst bir şekilde açıklayan belgedir.

Tüm sermaye şirketleri TTK'ya göre ekonomik sonuçlarını içeren yıllık rapor hazırlamaktadır. 2013 yılından itibaren hazırlanan yıllık faaliyet raporlarında yer alan finansal bilgilerin Türk muhasebe standartlarına uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.

TTK'nın 375. maddesine göre; Faaliyet raporunun düzenlenmesi ve genel kurula sunulması yönetim kurulunun devredilemez ve devredilemez görev ve yetkilerinden biridir. Faaliyet raporunun genel kurul toplantısından en az 15 gün önce şirket merkez ve şubelerinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulması zorunludur. TTK'ya göre yönetim kurulunun genel kurulda hazırladığı faaliyet raporunun sadece okunması değil, müzakere edilmesi de zorunludur. Türk Ticaret Kanunu'na göre hazırlanan yıllık faaliyet raporunun 10 yıl süreyle saklanması zorunludur.

Bağımsız denetimin kapsamı, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, denetlenen finansal tablolarla tutarlı olup olmadığı ve gerçeğe uygun olup olmadığıdır. Bağımsız denetimden geçmiş faaliyet raporu, bağımsız denetimden geçmemiş olmakla birlikte düzenlenmiş sayılmaz.

Faaliyet raporu, şirketin kurum kültürüne, tasarıma ve mevzuata uygun olarak hazırlanmalıdır. Faaliyet raporu, şirket ile ilgili mesajların şirket menfaat sahiplerine iletilmesinde şirketin en önemli iletişim aracıdır. Türk Ticaret Kanunu'na göre şirket hissedarlarının yanı sıra birçok gerçek veya tüzel kişi şirketlerden yıllık faaliyet raporu istemektedir. Yatırımcı adayları, yatırımcılar, finansal analistler, müşteriler, tedarikçiler, alacaklılar veya çalışanlar, şirket hakkında doğru bilgi edinmek için yıllık raporları inceler.

Günümüzde şirketler, sürdürülebilir büyüme, kurum kültürü, yönetim organının bilgi ve tecrübesi, gelecek beklentileri ve planları, sosyal sorumluluk gibi finansal olmayan bilgileri ve şirketin ihtiyaç duyduğu şeffaf ve doğru finansal bilgileri içermektedir. Bu nedenle faaliyet raporunun hazırlanması Türk Ticaret Kanunu'na göre sadece yasal bir zorunluluk olarak görülmemeli, aynı zamanda yönetim kurulunun şirketin finansal ve finansal olmayan bilgilerini paylaştığı şirketin en önemli iletişim aracı olarak görülmelidir.

İyi hazırlanmış faaliyet raporunun katma değeri nedir?

Şirket ile şirketin vizyonu ve gelecek planları hakkında güncel, doğru ve karşılaştırılabilir bilgiler paydaşlarla net bir şekilde paylaşılarak şirketin gerçek değerinin ortaya çıkarılmasına yardımcı olunur.

İyi hazırlanmış bir faaliyet raporunun başlıca avantajları şu şekilde özetlenebilir:
a) Düzenleyici otoritelerin yasa ve standartlarına uyumunu sağlar ve bu kurumlarla iletişimi kolaylaştırır.
b) Şirketin gerçek değerinin pay değerine yansımasını destekler.
c) Yatırımcıların beklentilerini yönetir.
d) Şirket menfaat sahipleri (yatırımcılar, tedarikçiler, çalışanlar vb.) ile şirket arasındaki ilişkileri geliştirir.
e) Şirket ile menfaat sahipleri arasındaki güven ortamını güçlendirir.
f) Yatırımcılara güvenilir veriler sağlar,
g) Şirketin bilinirliğini artırır.
h) Şirketin fırsatları ve büyüme potansiyeli hakkında içgörü sağlar.
i) Şirketin sermaye piyasasından yeni fon sağlama kabiliyetini artırır.
j) Menfaat sahiplerini şirketin maruz kalabileceği riskler ve bu risklere karşı alınan önlemler hakkında bilgilendirir.

Fon ihtiyacı olan şirketlerin bankacılık sektörü yerine sermaye piyasasından kaynak sağlamayı tercih ettiği durumlarda, talep edilen fonların kullanımı konusunda yatırımcılara bilgi verilmesi ve sonraki adımlarla bilgilendirmeye devam edilmesi; Sermaye piyasalarının etkinliği, devamlılığı ve büyümesi için bu çok önemlidir. Bu bağlamda sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyen en önemli unsurlardan biri zamanında bildirimdir.

image
image

Faaliyet raporunun iletişimi ve yönetim kurulunun sorumlulukları nelerdir?

Türk Ticaret Kanunu'nun 375 f maddesine göre, faaliyet raporunun hazırlanmasından ve Genel Kurul'a sunulmasından Yönetim Kurulu sorumludur. Bağımsız denetimin kapsamı, yönetim kurulunun faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, denetlenen finansal tablolarla tutarlı olup olmadığı ve gerçeğe uygun olup olmadığıdır. Bağımsız denetime ilişkin mali tablolar ve yönetim kurulu faaliyet raporu sunulmamış sayılır.

Türk Ticaret Kanunu'na göre, SPK veya BDDK gibi diğer mevzuat tarafından zorunlu tutulmadıkça, şirketin talebi üzerine faaliyet raporlarının şirket dışı pay sahiplerine dağıtılması zorunludur.

Faaliyet Raporu İletişiminde dikkat edilmesi gerekenler:

a) Doğru hedef kitleye iletişim
b) Mevcut/potansiyel yatırımcılara gönderim
c) Kurumsal yatırımcılara iletişim
d) Yurt içi ve yurt dışına toplu gönderim
ve ) Web sitesi entegrasyonu

Faaliyetler Raporun basımını yaparken hangi dilde ve ne kadar sayıda basılacağını ve başta yatırımcılar, analistler, diğer finans kuruluşları ve finans basını olmak üzere şirket menfaat sahiplerine gönderileceğini planlayın.

image
image

Faaliyet raporu hazırlarken nelere dikkat edilmelidir?

Faaliyet raporu, çeşitli çıkar gruplarının şirket hakkında bilmek istedikleri bilgileri sağlayacak şekilde hazırlanmalıdır. Şirketin faaliyet raporuna ilişkin beklentilerini yönetebilmesi için öncelikle birkaç kritik sorunun yanıtlanması gerekmektedir:

- Faaliyet raporunun hedef kitleye iletmek istediği mesaj nedir?
- Raporda mesaj nasıl sunulmalıdır?

İyi Kurumsal Yönetim şeffaflık ilkesinin gerektirdiği bilgilendirme ilkeleri, doğru bilgi ve şirket ile menfaat sahipleri arasında güvenilir bir köprü oluşturmak her şeyden önce iyi hazırlanmış bir faaliyet raporu ile mümkündür. Faaliyet raporlarının en önemli kısmı, şirketin yıllık hesaplarının önceki yıllarla karşılaştırmalı analiz ve istatistiksel verileri de içeren bölümüdür. İstatistiki bilgilerin ve analizlerin basit ve anlaşılır olması, bu bilgilerin yıllık faaliyet raporunda sunulması kadar önemlidir.

Dünyada son 10 yılda yayınlanan faaliyet raporlarına bakıldığında, trendin sadeleşme yönünde olduğu görülmektedir. Bilgilerin kısa ve anlaşılır olması mesajın doğrudan okuyucuya iletilmesinde önemli bir etkiye sahiptir. Öte yandan şirket değerleri, vizyonu ve sosyal sorumluluk projeleri; yıllık raporlarda giderek daha fazla yer almaktadır.

Türk Ticaret Kanunu mevzuatında faaliyet raporları neleri kapsar?

1) Mali yıl raporu, şirketin mali yıl içindeki faaliyet ve işlemlerinin düzgünlüğünü, ekonomik durumunu hak ve menfaatlerini dikkate alarak tamamen doğru, tam, dolaysız, doğru ve dürüst bir şekilde açıklar. Şirketin. Faaliyet raporu yanıltıcı, abartılı veya yanıltıcı ifadeler içermemelidir.

2) Kurul, yıllık mali raporu tarafların şirketin performansı hakkında kapsamlı ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak şekilde ayrıntılı olarak düzenler. Faaliyet raporunda olabilecek en basit kavram ve terimler kullanılır ve tereddüte yol açabilecek belirsiz ifadelerden kaçınılır. Teknik terimlerin kullanılması gereken yerlerde açıklamalar herkesin kolayca anlayabileceği şekilde yapılır.

3) Yıllık mali rapor, şirketin mali gelişimini ve mali durumunun genel özelliklerini ve başlıca risklerini değerlendirir. Şirketin mali durumuna ilişkin bu değerlendirmeler, mali tablolara dayanmaktadır. Ayrıca faaliyet raporu finansal olmayan risklere de yer vermektedir.

4) Faaliyet raporunda; Şirketin faaliyet ve hizmetlerinin etkin, güvenilir ve kesintisiz yürütülmesine, hesap ve hesap bilgilerinin bütünlüğüne, tutarlılığına, güvenilirliğine, zamanında erişilebilirliğine ve güvenliğine yönelik olarak yürütülen iç denetimlerin etkinliği, yeterliliği ve uygunluğuna ilişkin açıklamalara yer verilmelidir.

5) Gerekirse, faaliyet raporuna istatistiki veriler ve grafikler eklenebilir.

image
image

Dünyada faaliyet raporları

Şirketlerin mali tabloları, belirli muhasebe standartlarına göre geçmiş olayların sonuçlarını özetlemektedir. Yıllık mali tablolarda yer alan sayısal verilerin başta pay sahipleri olmak üzere tüm menfaat sahiplerinin doğru olarak anlaşılabilmesi için şirket yönetim kurulunun bu rakamları yorumlaması gerekmektedir.

Rapor okuyucusuna şirket performansı, şirket performansı ve yılın önemli olayları açıklandığı anda muhasebe raporu daha anlaşılır, finansal bilgi ve rakamlar daha anlamlı hale gelir. Yıllık muhasebe raporlarının en önemli eksikliği gelecekte yaşanacak olaylar, şirketi bekleyen riskler, bu risklere yönelik önlemler, şirketin vizyon ve stratejileri hakkında geçmişe ait ve sınırlı bilgilerin yansıtılmasıdır.

Faaliyet raporlarının tabi olduğu ilkelerin ve içermesi gereken unsurlar nelerdir?

• Şirketin iş ve işlemlerinin ilgili ekonomik dönemdeki düzgünlüğünü yansıtmalıdır.

• Şirketin mali durumunu tam olarak yansıtmalıdır.

• Şirketin hak ve menfaatleri dikkate alınarak doğru, eksiksiz, doğrudan, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde görünmelidir.

• Ortakların şirketin faaliyetleri hakkında olası tüm bilgilere tam ve doğru bir şekilde erişebilmeleri için detaylandırılmalıdır.

• Daha basit kavram ve terimler kullanın, tereddüte neden olabilecek belirsiz ifadelerden kaçınılmalıdır.

• Yıllık muhasebe raporuna göre şirketin mali gelişimi, mali durumunun genel özellikleri ve önemli riskleri değerlendirilmelidir; finansal olmayan riskler de dikkate alınmalıdır.

• İç kontrollerin etkinliği, yeterliliği ve uygunluğuna ilişkin açıklamalar eklenmelidir.

• Gerekirse istatistikler ve grafikler de eklenir.

• Şirketin gelişimi ve karşılaşabileceği olası riskler açıkça belirtilmeli ve yönetim organının bu konulara ilişkin değerlendirmesini içermelidir.

• Geleceğe yönelik bilgileri sunarken veya tahminlerde bulunurken, gerekçelerini ve bunların altında yatan istatistiksel verileri vermek zorunludur; Geleceğe yönelik bilgi ve tahminler, şirketin mali durumu ve iş sonuçları ile tutarlı olmalıdır.

• Ortakların haklarını kullanmak için bilmeleri gereken diğer bilgiler eklenmelidir.

image